ایزد که جهان به قبضه‌ی قدرت اوست   دادست ترا دو چیز کان هر دو نکوست هم سیرت آنکه دوست داری کس را   هم صورت آنکه کس ترا دارد دوستanimations of flowers- red rose چشمی دارم همه پر از دیدن دوست   با دیده مرا خوشست چون دوست دروست از دیده و دوست فرق کردن نتوان   یا اوست درون دیده یا دیده خود اوستدنیا به جوی وفا ندارد ای دوست   هر لحظه هزار مغز سرگشته‌ی اوست میدان که خدای دشمنش میدارد   گر دشمن حق نه‌ای چرا داری دوستشب آمد و باز رفتم اندر غم دوست   هم بر سر گریه‌ای که چشمم را خوست از خون دلم هر مژه‌ای پنداری   سیخیست که پاره‌ی جگر بر سر اوستanimations of flowers- red rose عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست   تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست اجزای وجودم همگی دوست گرفت   نامیست ز من بر من و باقی همه اوستغازی بره شهادت اندر تک و پوست   غافل که شهید عشق فاضلتر ازوست فردای قیامت این بدان کی ماند   کان کشته‌ی دشمنست و این کشته‌ی دوستهر چند که آدمی ملک سیرت و خوست   بد گر نبود به دشمن خود نیکوست دیوانه دل کسیست کین عادت اوست   کو دشمن جان خویش میدارد دوستعنبر زلفی که ماه در چنبر اوست   شیرین سخنی که شهد در شکر اوست زان چندان بار نامه کاندر سر اوست   فرمانده روزگار فرمانبر اوستanimations of flowers- red rose عقرب سر زلف یار و مه پیکر اوست   با این همه کبر و ناز کاندر سر اوست شیرین دهنی و شهد در شکر اوست   فرمانده روزگار فرمانبر اوستآن مه که وفا و حسن سرمایه‌ی اوست   اوج فلک حسن کمین پایه‌ی اوست خورشید رخش نگر و گر نتوانی   آن زلف سیه نگر که همسایه‌ی اوست
/ 0 نظر / 5 بازدید