بی شک الفست احد، ازو جوی مدد   وز شخص احد به ظاهر آمد احمد در ارض محمد شد و محمود آمد   اذ قال الله: قل هو الله احد جانا من و تو نمونه‌ی پرگاریم   سر گر چه دو کرده‌ایم یک تن داریم بر نقطه روانیم کنون چون پرگار   در آخر کار سر بهم باز آریمدر درویشی هیچ کم و بیش مدان   یک موی تو در تصرف خویش مدان و آنرا که بود روی به دنیا و به دین   در دوزخ یا بهشت درویش مدان   از هر چه نه از بهر تو کردم توبه   ور بی تو غمی خوردم از آن غم توبه و آن نیز که بعد ازین برای تو کنم   گر بهتر از آن توان از آن هم توبه
/ 0 نظر / 14 بازدید