مو احوالم خرابه گر تو جویی   جگر بندم کبابه گر تو جویی ته که رفتی و یار نو گرفتی   قیامت هم حسابه گر تو جوییزخور این چهره‌ات افروته‌تر بی   تیر عشقت بجانم روته‌تر بی مرا اختر بود خال سیاهت   ز مو یارا که اختر سوته‌تر بیمرا دیوانه و شیدا ته دیری   مرا سرگشته و رسوا ته دیری نمیدونم دلم دارد کجا جای   همیدونم که دردی جا ته دیریزدست عشق هر شو حالم این بی   سریرم خشت و بالینم زمین بی خوشم این بی که موته دوست دیرم   هر آن ته دوست داره حالش این بیعزیزون از غم و درد جدایی   به چشمونم نمانده روشنایی گرفتارم بدام غربت و درد   نه یار و همدمی نه آشناییته که خورشید اوج دلربایی   چنین بیرحم و سنگین دل چرایی به اول آنهمه مهر و محبت   به آخر راه و رسم بی وفایی
/ 0 نظر / 11 بازدید