خوشا آنانکه الله یارشان بی   بحمد و قل هو الله کارشان بی خوشا آنانکه دایم در نمازند   بهشت جاودان بازارشان بیدلم میل گل باغ ته دیره   درون سینه‌ام داغ ته دیره بشم آلاله زاران لاله چینم   وینم آلاله هم داغ ته دیرهبه صحرا بنگرم صحرا ته وینم   به دریا بنگرم دریا ته وینم بهر جا بنگرم کوه و در و دشت   نشان روی زیبای ته وینمغمم غم بی و همراز دلم غم   غمم همصحبت و همراز و همدم غمت مهله که مو تنها نشینم   مریزا بارک الله مرحبا غمغم و درد مو از عطار واپرس   درازی شب از بیمار واپرس خلایق هر یکی صد بار پرسند   تو که جان و دلی یکبار واپرسدلت ای سنگدل بر ما نسوجه   عجب نبود اگر خارا نسوجه بسوجم تا بسوجانم دلت را   در آذر چوب تر تنها نسوجهخوشا آندل که از غم بهره‌ور بی   بر آندل وای کز غم بی‌خبر بی ته که هرگز نسوته دیلت از غم   کجا از سوته دیلانت خبر بییکی درد و یکی درمان پسندد   یک وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران   پسندم آنچه را جانان پسنددته که ناخوانده‌ای علم سماوات   ته که نابرده‌ای ره در خرابات ته که سود و زیان خود ندانی   بیاران کی رسی هیهات هیهات خدایا داد از این دل داد از این دل   نگشتم یک زمان من شاد از این دل چو فردا داد خواهان داد خواهند   بر آرم من دو صد فریاد از این دل
/ 0 نظر / 7 بازدید