جدول واژگان وفسی

واژه وفسی

برابر فارسی

واژه وفسی

برابر فارسی

سَر (کَلَّ‌)

کوُدوُءَ

سر (کله)

گُلُ

گُلِ

گلو

چَم

چشم

زلف

زلف

مِزَ

مژه

گردن

گردن

اَنْرُو

ابرو

کاکل

کاکل

پیشانی

پیشانی

سینَ

سینه

گوش

گوش

چِزِ

پستان

وینییَ

بینی(دماغ)

تِلَّ

شکم(دل)

لُوْ

لب

نٰافَ

ناف

دٰانْ

دهان

لوُوٰلَ

روده

سٰاک

کام(سق دهان)

جگر

جگر

زوُو̫ ٰان

زبان

وِکَ

قلوه(گُرده)

دِنْدٰانْ

دندان

اِسْبِزَ

سپرز

چٰانَ

زنخ(چانه)

کمر

کمر

ریش

ریش

کُرْ

کیر

سِفیلْ

سبیل

کس

کس

مو

مو

کوُنَ

کون

گیسَ

گیس

دست

دست

 

 ..نکته:

۱) وفسی ها به مادربزرگ، « نَنَ گُلِ» و« نَنَ مَزَنَ» نیز می گویند.

۲) « زن عمو» و « زن دایی» به ترتیب در زبان وفسی « آموُ زِنْ» و « زَنْ دٰایْ » گفته می شود(احتمالاً چهرقانی ها به « زن دایی»، « دٰایْ زِنْ» می گویند).

لطفاً اگر موردی از این گروه القاب جا افتاده است، آن را در نظرخواهی بنویسید.

جدول واژگان وفسی

واژه وفسی

برابر فارسی

واژه وفسی

برابر فارسی

بازو

بازو

گوشت

گوشت

کیلیزِنَ

آرنج

پیه

پیه (پی)

مُرْچْ

مچ

رییَ

رگ

کف دست

مٰانْ مِشْتِ

کف دست

تن

بَدَنْ

تن

اَنْگُسْتِ

انگشت

اِرٰاقْ

عرق

شٰانْگُسْتَ

شٰاهَنْگِسْتِ

شست

پیشُو

زَرٰاب

شاش

ناخُنْ

ناخُنْ

دٰانَزیلِّ

دهان دره

پا

پا

قِیْی‌یٰانْ

قِی

رٰانَ

ران

اُو وینییَ

آب بینی

اَرزٰانِ

زانو

کِلْکِلْ

سُرفه

قَلَمْبَ

ساق پا

سِزْنِ

عطسه

قٰاپَ پٰایْ

قاب پا (قوزک)

گوُ

چِرَ

گُه ( اَن)

پاشنه

پاشنه

گٰانْ

جان

دیوِ پٰایْ

روی پا

خون

خون

زِر پٰایْ

کف پا

دیوْ

صورت(دیم)

پُوسْدَ

پوست

خٰایِ

تخم(خایه)

 

/ 0 نظر / 20 بازدید