عادت ما نیست، رنجیدن ز کس

 

عادت ما نیست، رنجیدن ز کس   ور بیازارد،
نگوییمش به کس ور برآرد دود از
بنیاد ما   آه آتش بار
ناید یاد ما ورنه ما
شوریدگان در یک سجود   بیخ ظالم را
براندازیم، زود رخصت اریابد ز
ما باد سحر   عالمی در دم
کند زیر و زبر

/ 0 نظر / 7 بازدید