اسرار ملک بین که بغول افتادست   وان سکه‌ی زر بین که بپول افتادست وان دست برافشاندن مردان زد و کون   اکنون بترانه‌ی کچول افتادستbutterfly with glittering shimmering wings animated gif عشقم که بهر رگم غمی پیوندست   دردم که دلم بدرد حاجتمندست صبرم که بکام پنجه‌ی شیرم هست   شکرم که مدام خواهشم خرسندستنقاش رخت ز طعنها آسودست   کز هر چه تمام‌تر بود بنمودست رخسار و لبت چنانکه باید بودست   گویی که کسی برزو فرمودستدر عالم اگر فلک اگر ماه و خورست   از باده‌ی مستی تو پیمانه خورست فارغ زجهانی و جهان غیر تو نیست   بیرون زمکانی و مکان از تو پرستbutterfly with glittering shimmering wings animated gif پی در گاوست و گاو در کهسارست   ماهی سریشمین بدریا بارست بز در کمرست و توز در بلغارست   زه کردن این کمان بسی دشوارستای برهمن آن عذار چون لاله پرست   رخسار نگار چارده ساله پرست گر چشم خدای بین نداری باری   خورشید پرست شو نه گوساله پرستآلوده‌ی دنیا جگرش ریش ترست   آسوده‌ترست هر که درویش ترست هر خر که برو زنگی و زنجیری هست   چون به نگری بار برو بیش ترستbutterfly with glittering shimmering wings animated gif یا رب سبب حیات حیوان بفرست   وز خون کرم نعمت الوان بفرست از بهر لب تشنه‌ی طفلان نبات   از سینه‌ی ابر شیر باران بفرستیا رب تو زمانه را دلیلی بفرست   نمرودانرا پشه چو پیلی بفرست فرعون صفتان همه زبردست شدند   موسی و عصا و رود نیلی بفرستای خالق خلق رهنمایی بفرست   بر بنده‌ی بی‌نوا نوایی بفرست کار من بیچاره گره در گرهست   رحمی بکن و گره گشایی بفرست
/ 0 نظر / 9 بازدید