زان میخوردم که روح پیمانه‌ی اوست   زان مست شدم که عقل دیوانه‌ی اوست دودی به من آمد آتشی با من زد   زان شمع که آفتاب پروانه‌ی اوستanimated gifs of flowers- flourishing red rose ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست   درد تو بجان خسته داریم ای دوست گفتی که به دلشکستگان نزدیکم   ما نیز دل شکسته داریم ای دوستبر ما در وصل بسته میدارد دوست   دل را به فراق خسته میدارد دوست من‌بعد من و شکستگی در دوست   چون دوست دل شکسته میدارد دوستای خواجه ترا غم جمال ماهست   اندیشه‌ی باغ و راغ و خرمن گاهست ما سوختگان عالم تجریدیم   ما را غم لا اله الا اللهستعارف که ز سر معرفت آگاهست   بیخود ز خودست و با خدا همراهست نفی خود و اثبات وجود حق کن   این معنی لا اله الا اللهستدر کار کس ار قرار میباید هست   وین یار که در کنار میباید هست هجریکه بهیچ کار می‌ناید نیست   وصلی که چو جان بکار میباید هستanimated gifs of flowers- flourishing red rose تا در نرسد وعده‌ی هر کار که هست   سودی ندهد یاری هر یار که هست تا زحمت سرمای زمستان نکشد   پر گل نشود دامن هر خار که هستبا دل گفتم که ای دل احوال تو چیست   دل دیده پر آب کرد و بسیار گریست گفتا که چگونه باشد احوال کسی   کو را بمراد دیگری باید زیستپرسید ز من کسیکه معشوق تو کیست   گفتم که فلان کسست مقصود تو چیست بنشست و به های‌های بر من بگریست   کز دست چنان کسی تو چون خواهی زیستجسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست   در عشق تو بی جسم همی باید زیست از من اثری نماند این عشق ز چیست   چون من همه معشوق شدم عاشق کیست
/ 0 نظر / 7 بازدید