حکایت
تربیت نا اهل

یکی از وزرا پسری کودن داشت،
پیش دانشمندی فرستاد که او را تربیت کند تا عاقل شود. مدتی تعلیمش کرد، موثر نبود.
پیش پدرش کس فرستاد که این پسر عاقل نمی شود، مرا نیز دیوانه کرد.

قطعه:

چون بود اصل گوهری قابل

تربیت را در او اثر باشد

هیچ صیقل نکو نخواهد کرد

آهنی را که بد گهر باشد

سگ به دریای هفت گانه مشوی

که چو تر شد، پلیدتر باشد

خر عیسی گرش به مکه برند

چو بیاید هنوز خر باشد!

(شیخ اجل سعدی)

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

سپاسگزارم.