اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفا ای بی مروت
گریبانم ز دستت چاک چاکو نخواهم دوخت تا روز قیامت


***

فلک نه همسری دارد نه هم کف به خون ریزی دلش اصلاً نگفت اف

همیشه شیوه کارش همینه چراغ دود مانیرا کند پف

***

فلک! در قصد آزارم چرایی گلم گر نیستی خارم چرایی

تو که باری ز دوشم برنداری میان بار، سر بارم چرایی

***

ز دل نقش جمالت در نشی یار خیال خط و خالت در نشی یار

مژه سازم به دور دیده پر چین که تاونیم در نشی یار

***

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

/ 0 نظر / 15 بازدید