شعر به گویش راجی (قالی بافی دختران )
بمه توستون بیکار گنون من
اگه قالی نبو بی یار گنون من

اپا بدون صب و وقتی بارگردو
ایگام و لام و نالیم بشد دوم باون

بیما نالیم ننه چونه بروچی
اشا الیوس که د بند گلد کی

ایسین بلی اپاب برگی در آوجه
یه و گندمیه برگی تو هرجه

اوشگی دادر بیدادش بر مام
اپا بدون جیر قالی باگنون تام

انقره حق بازیم من در کار آرد
عوض قالی دل مامم ابار آرد

حتون بودشد اون دورزنونه
د تم بشد کلاس که درره بوته

/ 0 نظر / 23 بازدید