یا رب به محمد و علی و زهرا   یا رب به حسین و حسن و آل‌عبا کز لطف برآر حاجتم در دو سرا   بی‌منت خلق یا علی الاعلاanimated gif of flowers- pink rose ای شیر سرافراز زبردست خدا   ای تیر شهاب ثاقب شست خدا آزادم کن ز دست این بی‌دستان   دست من و دامن تو ای دست خدامنصور حلاج آن نهنگ دریا   کز پنبه‌ی تن دانه‌ی جان کرد جدا روزیکه انا الحق به زبان می‌آورد   منصور کجا بود؟ خدا بود خدادر دیده بجای خواب آبست مرا   زیرا که بدیدنت شتابست مرا گویند بخواب تا به خواب‌ش بینی   ای بیخبران چه جای خوابست مراآن رشته که قوت روانست مرا   آرامش جان ناتوانست مرا بر لب چو کشی جان کشدم از پی آن   پیوند چو با رشته‌ی جانست مراپرسیدم ازو واسطه‌ی هجران را   گفتا سببی هست بگویم آن را من چشم توام اگر نبینی چه عجب   من جان توام کسی نبیند جان راای دوست دوا فرست بیماران را   روزی ده جن و انس و هم یاران را ما تشنه لبان وادی حرمانیم   بر کشت امید ما بده باران راanimated gif of flowers- pink rose تسبیح ملک را و صفا رضوان را   دوزخ بد را بهشت مر نیکان را دیبا جم را و قیصر و خاقان را   جانان ما را و جان ما جانان راهرگاه که بینی دو سه سرگردانرا   عیب ره مردان نتوان کرد آنرا تقلید دو سه مقلد بی‌معنی   بدنام کند ره جوانمردان رادی شانه زد آن ماه خم گیسو را   بر چهره نهاد زلف عنبر بو را پوشید بدین حیله رخ نیکو را   تا هر که نه محرم نشناسد او را
/ 0 نظر / 8 بازدید