برخی از ویژگی های واجی گویش وفسی و چهرقانی

در این گویش ویژگی های آوایی متنوعی وجود دارد که برخی باقی مانده از زبان های فارسی میانه است،آواهای این گویش در مقایسه با فارسی امروز نیز اختصاصاتی دارد که قابل توجه است.

درمیان آواهای این گویش vجایگزین wقدیم شده و در برخی از کلمات شکل ضعیف تری از wباقی مانده که با شکل فارسی میانه تفاوت دارد.مثلا در کلمات tuwæ(تخم)و kuwæ(کو) این واج دیده می شود.e وoامروزی در این گویش وجود دارد،به عنوان مثال در کلمات gol(گُل)و gel(گِل)می توان ملاحظه نمود.واج eyدر این گویش کاربرد زیادی دارد و در لغاتی مانندkeystæn(کاشتن)،jeyng(جنگ)وseyng(سنگ)و...دیده می شود.

نشانة s برای بیان تلفظ آواهای(س،ث و ص) استفاده می شود زیرا در این گویش تفاوتی میان آنها وجود ندارد.کلماتی مانند sær(سر)، :særα (صحرا)و sævα:b(ثواب)بیانگر این مطلب است.

تبیین کامل ویژگی های آوایی این گویش در مقالةدیگری ارایه می گردد ولی جهت کمک به شناخت موضوع مقالةحاضر ابتدا به چند ویژگی آوایی برجستةاین گویش در مقایسه با زبان پهلوی و سپس به چند ویژگی دیگر آن ،در مقایسه با فارسی امروز پرداخته می شود.

1- چند ویژگی آوایی گویش وفسی در مقایسه با زبان پهلوی

برخی از واج های زبان پهلوی به شکل قاعده مند در این گویش تغییر یافته اند:

تبدیل wآغازی به v:

پهلوی

وفسی و چهرقانی

معنی

windādan

vendα:dæn

یافتن

wišādan

vešα:dæn

گشادن

wārān

vα:rα:n

باران

/ 0 نظر / 8 بازدید