خم ابروی ا و در جان فزائی   طراز آستین دلربائی خدا از لطف محضش آفریده   به نام ایزد زهی لطف خدائی به غمزه چشم مستش کرده پیدا   رسوم مستی و سحر آزمائی ز کوی او غباری کاورد باد   کند در چشم جانها توتیائی چو بنماید رخ چون ماه تابان   برو پیشش گدائی کن گدائی

/ 0 نظر / 5 بازدید