کردم توبه، شکستیش روز نخست   چون بشکستم بتوبه‌ام خواندی چست القصه زمام توبه‌ام در کف تست   یکدم نه شکسته‌اش گذاری نه درستoil lamp animated gif گاهی چو ملایکم سر بندگیست   گه چون حیوان به خواب و خور زندگیست گاهم چو بهایم سر درندگیست   سبحان الله این چه پراکندگیستآزادی و عشق چون همی نامد راست   بنده شدم و نهادم از یکسو خواست زین پس چونان که داردم دوست رواست   گفتار و خصومت از میانه برخاستخیام تنت بخیمه میماند راست   سلطان روحست و منزلش دار بقاست فراش اجل برای دیگر منزل   از پافگند خیمه چو سلطان برخاستoil lamp animated gif عصیان خلایق ارچه صحرا صحراست   در پیش عنایت تو یک برگ گیاست هرچند گناه ماست کشتی کشتی   غم نیست که رحمت تو دریا دریاستهر چند بطاعت تو عصیان و خطاست   زین غم نکشی که گشتن چرخ بلاست گر خسته‌ای از کثرت طغیان گناه   مندیش که ناخدای این بحر خداستما کشته‌ی عشقیم و جهان مسلخ ماست   ما بیخور و خوابیم و جهان مطبخ ماست ما را نبود هوای فردوس از آنک   صدمرتبه بالاتر از آن دوزخ ماستغم عاشق سینه‌ی بلا پرور ماست   خون در دل آرزو ز چشم ترماست هان غیر، اگر حریف مایی پیش آی   کالماس بجای باده در ساغر ماستیا رب غم آنچه غیر تو در دل ماست   بردار که بیحاصلی از حاصل ماست الحمد که چون تو رهنمایی داریم   کز گمشدگانیم که غم منزل ماستoil lamp animated gif یاد تو شب و روز قرین دل ماست   سودای دلت گوشه نشین دل ماست از حلقه‌ی بندگیت بیرون نرود   تا نقش حیات در نگین دل ماست

/ 0 نظر / 5 بازدید