دیروز که چشم تو بمن در نگریست   خلقی بهزار دیده بر من بگریست هر روز هزار بار در عشق تو ام   میباید مرد و باز میباید زیستflowers-desi-glitters-11 عاشق نتواند که دمی بی غم زیست   بی یار و دیار اگر بود خود غم نیست خوش آنکه بیک کرشمه جان کرد نثار   هجران و وصال را ندانست که چیستگر مرده بوم بر آمده سالی بیست   چه پنداری که گورم از عشق تهیست گر دست بخاک بر نهی کین جا کیست   آواز آید که حال معشوقم چیستمی‌گفتم یار و می‌ندانستم کیست   می‌گفتم عشق و می‌ندانستم چیست گر یار اینست چون توان بی او بود   ور عشق اینست چون توان بی او زیستای دل همه خون شوی شکیبایی چیست   وی جان بدرآ اینهمه رعنایی چیست ای دیده چه مردمیست شرمت بادا   نادیده به حال دوست بینایی چیستاندر همه دشت خاوران گر خاریست   آغشته به خون عاشق افگاریست هر جا که پریرخی و گل‌رخساریست   ما را همه در خورست مشکل کاریستدر بحر یقین که در تحقیق بسیست   گرداب درو چو دام و کشتی نفسیست هر گوش صدف حلقه‌ی چشمیست پر آب   هر موج اشاره‌ای ز ابروی کسیسترنج مردم ز پیشی و از بیشیست   امن و راحت به ذلت و درویشیست بگزین تنگ دستی از این عالم   گر با خرد و بدانشت هم خویشیستما عاشق و عهد جان ما مشتاقیست   ماییم به درد عشق تا جان باقیست غم نقل و ندیم درد و مطرب ناله   می خون جگر مردم چشمم ساقیستچون حاصل عمر تو فریبی و دمیست   زو داد مکن گرت به هر دم ستمیست مغرور مشو بخود که اصل من و تو   گردی و شراری و نسیمی و نمیست

 

/ 0 نظر / 12 بازدید