گردون کمری ز عمر فرسوده‌ی ماست   دریا اثری ز اشک آلوده‌ی ماست دوزخ شرری ز رنج بیهوده‌ی ماست   فردوس دمی ز وقت آسوده‌ی ماستfairy with shining light animated gif آن آتش سوزنده که عشقش لقبست   در پیکر کفر و دین چو سوزنده تبست ایمان دگر و کیش محبت دگرست   پیغمبر عشق نه عجم نه عربستگویند دل آیینه‌ی آیین عجبست   دوری رخ شاهدان خودبین عجبست در آینه روی شاهدان نیست عجب   خود شاهد و خود آینه‌اش این عجبستاز ما همه عجز و نیستی مطلوبست   هستی و توابعش زما منکوبست این اوست پدید گشته در صورت ما   این قدرت و فعل از آن بمامنسو بستfairy with shining light animated gif گر سبحه‌ی صد دانه شماری خوبست   ور جام می از کف نگذاری خوبست گفتی چه کنم چه تحفه آرم بر دوست   بی‌درد میا هر آنچه آری خوبستپیوسته ز من کشیده دامن دل تست   فارغ ز من سوخته خرمن دل تست گر عمر وفا کند من از تو دل خویش   فارغ‌تر از آن کنم که از من دل تستدل کیست که گویم از برای غم تست   یا آنکه حریم تن سرای غم تست لطفیست که میکند غمت با دل من   ورنه دل تنگ من چه جای غم تستای دل غم عشق از برای من و تست   سر بر خط او نه که سزای من و تست تو چاشنی درد ندانی ورنه   یکدم غم دوست خونبهای من و تستfairy with shining light animated gif ناکامیم ای دوست ز خودکامی تست   وین سوختگیهای من از خامی تست مگذار که در عشق تو رسوا گردم   رسوایی من باعث بدنامی تستای حیدر شهسوار وقت مددست   ای زبده‌ی هشت و چار وقت مددست من عاجزم از جهان و دشمن بسیار   ای صاحب ذوالفقار وقت مددست
/ 0 نظر / 5 بازدید