بگرفت به چنگ چنگ و بنشست   بنواخت به شست چنگ را شستفرخار بزرگ و نیک جاییست   کان موضع آن بت نواییست نه کفشگری که دوختستی   نه گندم و جو فرو خستی
/ 0 نظر / 12 بازدید