مو احوالم خرابه گر تو جویی***جگر بندم کبابه گر تو جویی


ته که رفتی و یار نو گرفتی***قیامت هم حسابه گر تو جویی


زخور این چهره‌ات افروته‌تر بی***تیر عشقت بجانم روته‌تر بیمرا اختر بود خال سیاهت***ز مو یارا که اختر سوته‌تر بی


مرا دیوانه و شیدا ته دیری***مرا سرگشته و رسوا ته دیری


نمیدونم دلم دارد کجا جای***همیدونم که دردی جا ته دیری


زدست عشق هر شو حالم این بی***سریرم خشت و بالینم زمین بی


خوشم این بی که موته دوست دیرم***هر آن ته دوست داره حالش این بی


عزیزون از غم و درد جدایی***به چشمونم نمانده روشنایی


گرفتارم بدام غربت و درد***نه یار و همدمی نه آشنایی


ته که خورشید اوج دلربایی***چنین بیرحم و سنگین دل چرایی


به اول آنهمه مهر و محبت***به آخر راه و رسم بی وفایی

/ 0 نظر / 5 بازدید