ترکی خَلَجییا زبان خلجی یکی از زبان‌های آلتایی و تنها عضو خانواده آرگو (آرغو) از خانواده زبان‌های ترکی است.

در حقیقت خلجی ادامه گویش ترکی باستان آرغو است

خلج‌ها از آسیای میانه به سوی غرب آمدند و یکی از نخستین قبایل ترک بودند که از آمودریاگذشتند و روانه مناطق غربی شدند. بیشتر در غزنین افغانستان و استان مرکزی ایران سکنی گزیدند.

نشانه‌هایی تاریخی نشان می‌دهد که خلج‌ها احتمال دارد در اصل مردمی آریایی‌نژاد و گروهی از سکاها بوده‌اند که در آسیای میانه ترک‌زبان شده‌اند. مردم خلج از نظر فرهنگی ایرانی محسوب می‌شوند. امروزه زبان خلجی در معرض انقراض قرار دارد و جای خود را بین نسل جدید خلجی‌ها به فارسی داده‌است. نسل جدید تنها در حد درک مطلب با این زبان آشنائی دارند و دیگر در میان خود از این زبان استفاده نمی‌کنند

بر اساس آمار سایت اتنولوگ تعداد گویش وران زبان خلجی در ایران ۴۲٫۱۰۰ نفر می‌باشد

ویژگی‌های زبان خلجی

به نظر پرفسور گرهارد دورفر (Gerhard Doerfer) مهم‌ترین ویژگی زبان ترکی خلجی درآن است که بسیاری از ویژگی‌های ترکی باستان را در آواها حفظ کرده‌است؛ به عنوان مثال حرف «ه» که از دوران پروتو تؤرک باقی مانده و قبلاً هم «پ» بوده‌است. بنابراین ترکی خلج از ترکی قدیم یعنی زبان گوک تورک‌ها (=اشاره به امپراطوری گؤک تؤرک در زمان باستان بمعنی ترکان آسمانی) که درکتیبهٔ ارخون باقی مانده‌است، قدیمی‌تر است. همچنین پرفسور دورفر با مشاهدهٔ پاره‌ای ویژگی‌های مشترک ترکی خلجی و ترکی قدیم آرغو به این نتیجه رسیده‌است که خلج‌های مرکز ایران فرزندان همان آرغوها هستند

ویژگی‌های این زبان بدین صورت است:

۱. صدای(د)به مشابه ترکی باستانی در ترکی خلجی نیز باقی مانده و به (ی) تبدیل نشده؛ مانند:هاداق (آیاق=پا)/ هادوری (آیری=جدا)/ اودانماق (اویانماق= بیدار شدن). این عدم تغییر در صدا در زبانهای ترکی موجود فقط در ترکی تووا در جنوب سیبری باقی مانده‌است.

۲. حرف (ی) در اکثر کلمات باقی مانده و از بین نرفته‌است؛ مانند: ییل(ایل=سال)، یپلیک (ایپلیک = طناب).

۳. حروف (ق) و (گ) مانند گذشته باقی مانده‌اند و از بین نرفته‌اند؛ مانند: سیچقان (سیچان = موش)، تاووشقان /تؤوشقان (دؤوشان = خرگوش)، یونگ (یون = پشم)، قیسقه (قیسسا = کوتاه)، کورگئگ (کوره ک = پارو).

۴. در انتهای بسیاری از کلمات هنوز کسره و فتحه استفاده می‌شود و به (ایی) تغییر نکرده‌است؛ مانند: تیشه (دیشی = مونث)، تره (دری = پوست) آلتا (آلتی = شش).

۵. در ترکی خلجی به جای کلمه (دییل یا دییر) به معنای (نیست) مانند ترکی قدیم از کلمه (داغ یا دَق) استفاده می‌شود.

۶. صامتها (کوتاه، بلند، دیفتونگ) هنوز به شکل ترکی باستانی باقی مانده، در حالی که در اکثر زبانهای ترکی این صامت‌ها کوتا یا نسبت به قبل کوتاه‌تر شده‌اند؛ مانند:اوون (اون = دَه)، هئو (ائو= خانه) کؤز (گؤز = چشم)، قول (قُل = بازو)، یورقان (یُرقان = لحاف).

۷. «ه» اول کلمات از دوران ترکی مادر (قبل از ترکی قدیم قرون ۷-۶م) باقی مانده، در حالی که در سایر زبانهای ترکی بسیار نادر است؛ مثلاً هاز(آز = کم)، هاقاچ (آقاج = درخت)، هوزوم (اؤزؤم = انگور)، هئو (اِئو = خانه)، هوچاق (اوجاق)، هتک (اتک = دامن).

۸. حرف(ک)نیز در اول بسیاری از کلمات باقی مانده و به (گ)تبدیل نگردیده‌است؛ مانند:کؤن / کین (گؤن=آفتاب، روز)، کئچه (گئجه = شب)، کؤرمک (گؤرمک = دیدن)، کؤز/کئز (گؤز=چشم).

۹. دیگر ویژگی زبان خلجی وجود حرف (ت) در اول کلمات به جای حرف (د) است؛ مانند:تیل (دیل = زبان)، تیش (دیش = دندان) تؤش (دوش = سینه)، تیرناق (دیرناق = ناخن)، تیز (دیز= زانو)، تؤرت (دؤرت=چهار).

۱۰. در وسط کلمات حرف (غ) به صورت (ق) تلفظ می‌شود؛ مانند:بوقاز (بوغاز= گلو).

۱۱. کلماتی که در ترکی آذربایجانی به (خ) ختم می‌شوند، در خلجی به (ق) ختم می‌شوند؛ مانند: توق (توخ = سیر)، قولاق (قولاخ = گوش)، بارماق (بارماخ = انگشت)، تورپاق (تورباخ = خاک)، اوزاق (اوزاخ = دور).

۱۲. در ترکی خلجی پسوند مفعولٌ عنه (از) مانند ترکی قدیم (دا) یا (ده) است، در حالی‌که در ترکی امروزی، (دان) و (دن) است؛ مثال: بیز او بؤز سودا ایچتیک. (ما از آن آب خنک نوشیدیم). نئرده کئلی یورین؟ (از کجامی آیی؟).

۱۳. حرف (نی) ترکی قدیم که در ترکی اوغوز و بسیاری لهجه‌های دیگر به (ی) تبدیل شده، در ترکی خلج مانند ترکی قدیم آرگو به (ن) تبدیل شده‌است. مانند: کون / قون = گوسفند که در ترکی قدیم، کونی / قونی و در ترکی امروزی کویون و در لهجه آذربایجانی قویون گفته می‌شود

شعری به زبان ترکی خلج خطاب مادر به فرزندبالام! دؤشمن یسّل چکمیش وطنگه   قره‌دونقوز بیزو آلمیش کمینگه سعیدوم! محسنوم! حربه قاپالدیز   حمی‌دوم! هرمزوم! سنگر توتالدیز ایران تورپاقِه دؤشمنلر یئرِه دَق   وطن سَومَگلِه یورتِه هَرِِه دَق بولِت تا گورله‌مقَه تولِه یقماز   خلج شیرِه بالام جان تؤلکؤ توقماز نه‌نئی سیتی اگر بی کؤن قوش امسه   تاووشقان هئکمه‌کیده پارّه یئسه بئیون قوش اولمشرتِه کؤکچَه طرلان   تاووشقان اولمشرتِه یئرچه اصلان اوغول بئجرمیشم بیلوم اییلمیش   ساچ هر گئنتیرمیشم تیشوم تئکئلمیش بالام جان‌های بالام جان‌های بالام جان!   دخیلم. وارمقا الده خوزستان جواب فرزند به مادرنَنَم جان هئقله‌مه کئز یاشِه تئکمه   یؤزؤی جئرمقله‌مه غم تُخمِه هکمه تا بیز وارَق و بئزدِه واره‌لر وار   ایران یالقی گره‌ک دؤشمنلرِه زار سنؤی سیتؤی امَن دیودَه آلور باج   فیل آغزیده تئکر سُقسورمسه عاج مومای تا گرله‌مگّی هؤلکؤ اولماز   خلج شیرِه نه‌نم جان تؤلکؤ اولماز اگر دؤشمن یووَرقَه کهکشانقا   فلک وئرِگه آرکا نیمه‌زانقا اونو بی هوقچه یولدوزقه تیکم من   فلک چرخیده تا یئرگه چکم من اگر هوت اولقه سیلم باشئچه   اگر یئل اولقه تاقم اِییچه اگر سوقه کرشدو واردی چئیگه   چکم تَشقَر تئکم کانی کینئکه خطاب فرزند به تفنگتفنگوم چاتمه بسّر یئک الؤمه   قطاروم یئک تئزِلؤپ هیکلومه من و سن وارمئز بی عهد و پیمان   من و سن ایرانوی دردییه درمان بئیون ایرانئمئزکه عرصه تنگر   سیه چاتما مه‌یه‌ته یاتما ننگر

...ترجمه:

خطاب مادر به فرزندفرزندم! دشمن به وطن حمله کرده است   گراز سیاه به کمین ما نشسته است سعیدم! محسنم! اسلحه به دست بگیرید   حمیدم! هرمزم! سنگر بگیرید خاک ایران جای دشمنان نیست   کسی که خاک وطن را دوست نداشته باشد، مرد خانه‌اش نیست ابر تا نغرّد، تگرگ نمی‌بارد   فرزند عزیزم! شیر خلج، روباه نمی‌زاید چنانچه روزی شیر مادرت را گنجشک می‌خورد   (و) خرگوش تکه‌ای از نانش را می‌خورد امروز گنجشک در آسمان عقاب می‌شد   خرگوش در زمین شیر می‌شد پسر پرورده‌ام، کمرم خم شده   گیسم سفید شده دندانهایم ریخته فرزندم آی فرزندم آی فرزندم!   دخیلم. خوزستان از دست نرود جواب فرزند به مادرمادر جان گریه مکن از چشمانت اشک نبار   رخسارت را مخراش و تخم غم مکار چندی که ما هستیم و امثال ما هستند   باید ایران آزاد باشد و دشمنانش زار کسی که شیر تو را مکیده، از دیو باج می‌گیرد   مشت او از دهان فیل عاج می‌ریزد تا نهال را حرس نکنی درخت بلند نمی‌شود   مادر جان! شیر خلج، روباه نمی‌شود چنانچه دشمن به فلک برود (بگریزد)   (و) فلک از آن بدبخت حمایت کند او را با تیر به ستاره می‌دوزم   (و)از چرخ فلک به زمین می‌کشم اگر (دشمن) آتش باشد، بر سرش (همچون) سیلم   اگر باد باشد، در برابرش (همچون) کوهم اگر داخل آب شد (شود) و به رودخانه رفت (بریزد)   (او را) بیرون می‌کشم و خونش را در آفتاب می‌ریزم خطاب فرزند به تفنگای تفنگ من! چاتمه آویزان شدن کافی است؛ به دستم بیا   ای قطار (فشنگ)! بیا و هیکلم (سینه‌ام) ردیف شو من و تو دارای یک عهد و پیمانیم   من و تو به درد ایران، درمانیم امروز به ایران ما عرصه تنگ است   برای تو در چاتمه بودن و برای من خواب ننگ است

/ 0 نظر / 8 بازدید