ز شیدائی و خود رائی نترسد
چو نادانان ز رسوائی نترسد

شود حیران هر شوخی و شنگی
نباشد هرگزش نامی و ننگی

هرانکو داردش چون دیده در تاب
نهانش را به خون دل دهد آب

درون خویش دائم ریش خواهد
بلا چندانکه بیند بیش خواهد

همیشه سوگواری پیشه دارد
همیشه عاشقی اندیشه دارد
/ 0 نظر / 4 بازدید